Työyhteisön tulevaisuustaidot vahvistavat uuden oivaltamista

Tulevaisuuden työelämän tärkein taito ei yllättäen ole mitään futuristisen innovatiivista, vaan taito ja kyky oppia uutta. Ihmiset osaamisineen ja kyvykkyyksineen ovat edelleen keskeisin organisaatioiden menestyksen ehto riippumatta siitä, millä alalla toimitaan. Oppiminen on siis olennainen osa työelämää myös tulevaisuudessa, sillä se mahdollistaa kilpailukyvyn ja uudistumisen.

Maailman muuttuessa osaamisen käsite muuttuu ja monipuolistuu. Yhä olennaisempi osa organisaatioiden osaamista liittyy kykyyn ennakoida sitä, mihin osaamisen kehittämistä tulisi suunnata. Ennakoinnin ja osaamisen kehittämisen tulisikin olla jokaisen strategiaprosessin keskeisiä tehtäviä. Tällainen tarkastelu pakottaa organisaation miettimään, mitkä ovat sen tulevaisuuden liiketoimintamallit, palvelut ja asiakkuudet, joilla se pyrkii ja kykenee toimimaan. Tämä auttaa myös ymmärtämään, mitkä ovat ne taidot ja kyvyt, joilla tulevaisuuskuva on mahdollista saavuttaa.

Systemaattinen ennakointi yhdistää koko organisaation pohtimaan tulevaisuutta ja siellä tarvittavia osaamisia

Ennakointi on parhaimmillaan työyhteisön uteliaisuuden herättämistä sekä tarkkaavaisuuden ja luovan ajattelun kasvattamista. Erilaisten muutosilmiöiden ja -tarpeiden pohdinta ja toimintavaihtoehtojen rakentaminen luo näkymiä uusiin innovaatioihin.

Innovatiivinen ajattelu työyhteisöissä harvoin syntyy itsekseen vaan se tarvitsee oivalluksia myös oman toimialan ulkopuolelta. Onnistunut ennakointi tutkii rohkeasti eri toimialoja, jotta on mahdollista löytää riittävän ajoissa ne ilmiöt, jotka saattavat muuttaa tai haastaa nykyistä liiketoimintaa – tai tarjota täysin uusia mahdollisuuksia, joille rakentaa yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Ennakointi luo kykyä reagoida ja vastata muutosvoimiin

Ennakointi sekä parantaa koko organisaation kykyä toimia monimutkaisissa, haastavissa ja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa että helpottaa organisaation jatkuvaa oppimista. Kun työelämän vaatimukset kasvavat ja muuttuvat, paineet muutostarpeisiin vastaamisessa voivat haastaa yksilöä liikaa, ellei mukana uuden oppimisessa ole koko organisaatio. Kestävän oppiminen edellytyksenä on se, että organisaatiossa kyetään ottamaan käyttöön tärkeää uutta tietoa ja olennaisia taitoja.

Ennakointi onkin onnistunut silloin kun organisaatiolla on osaamista hyödyntää erilaisten tulevaisuuskuvien ja kehityskulkujen vaikutuksia nykyhetkessä. Kun ennakointitietoa hyödynnetään laajasti läpi organisaation ja uutta osaamista rakennetaan sen päälle, osaaminen kehittyy ja syvenee osana työn arkea.

Tällöin työyhteisön uuden oivaltaminen ja oppiminen on kestävää, motivoivaa ja yhteisön hyvinvointia tukevaa. Ennakointiedon nopea hyödyntäminen myös kasvattaa työyhteisön ymmärrystä muutostarpeista ja näin tehostaa muutoksen tekemistä.

Picture of Mari Tähjä
Mari Tähjä

Ennakointi- ja strategiatyö, ennakointiosaamisen kehittäminen, tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen taitojen vahvistaminen

mari.tahja@renesans.fi
+ 358 50 567 1077